Individuele Vanne

GISA besit outeursregte op alle publikasies wat deur GISA gepubliseer word, hetsy in druk- of elektroniese formaat, ingevolge die Wet op Outeursreg No 98 van 1978. Geen publikasie van GISA mag, in geheel of ten dele, gedupliseer en beskikbaar gestel word (in enige formaat hoegenaamd) aan enige ander persoon, hetsy gratis of teen vergoeding nie. Waar inligting vervat in GISA in enige ander publikasie aangehaal word ingevolge die “billike gebruik” beginsel, moet die bron asook die naam van GISA erken word, bv: “Erkenning: “SA Geslagsregisters” vol 2, Genealogiese Instituut van SA, Stellenbosch, 1989, p. 212”. Hierdie is die vanne teen 'n koste. Hulle bestaan uit meer as 5 reëls. Vanne nie hier gelys is onder die "Gratis Inligting / Gratis Individuele vanne" beskikbaar. 'n Eenmalige prosesseringskoste heffing van R25-00 word bygevoeg aan die einde van die bestelling.

NB: Individuele vanne is saamgestel uit die SAG sowel as die SAF reeks. Slegs die nuwe gepubliseerde inligting is beskikbaar.

LET WEL:  GEEN BETALINGS WORD VIA DIE WEBWERF GEDOEN NIE.  BANK BESONDERHEDE SAL VIA AFSONDERLIKE E-POS, NIE SAAM MET FAKTUUR, GESTUUR WORD NADAT BESTELLING GEFINALISEER IS.  ALLE ENKEL VAN BESTELLINGS WORD SLEGS IN PDF FORMAAT VIA E-POS GESTUUR. LW. GEEN PDF LêER SE INLIGTING KAN GEDRUK OF GEKOPIEëR WORD NIE

GISA owns the copyright on all publications published by GISA, whether they are in hard copy or electronic format, according to the Copyright Act No 98 of 1978. No publication of GISA may, whether partly or fully, be duplicated and made available (in any format whatsoever) to any third party, whether free or for payment. Where information contained in any GISA publication is quoted in any other publication according to the “fair use” principle, the source as well as the name of GISA must be acknowledged, for e.g: “Acknowledgement: “SA Genealogies” vol 2, Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 1989, p 212.” These are the surnames at a cost per page. They contain a more then 5 lines. Under the "Gratis Inligting / Gratis Individuele vanne" you will find further family surnames which are for free. An once off processing cost of R25-00 will be added at the end of the order.

NB: Please note that individual surnames are from the SAG and the SAF series published. Only the latest information is available.

PLEASE NOTE - NO PAYMENTS ARE DONE VIA THIS WEBSITE.  BANKING DETAILS WILL BE FORWARDED VIA A SEPARATE E-MAIL, NOT WITH INVOICE, AFTER THE ORDER IS FINALISED.  ALL SINGLE SURNAME ORDERS ARE ONLY SEND IN PDF FORMAT VIA E-MAIL. NB. PDF FILES CAN NOT BE PRINTED OR COPIED.

9999 9999
002-B00210-001-1
R0.00
9999 9999
002-B00222-001-1
R0.00
9999 9999
002-B00249-001-2
R0.00
9999 9999
002-B00258-001
R0.00
9999 9999
002-B00259-001
R0.00
9999 9999
002-B00268-001
R0.00
9999 999
002-B00270-001
R0.00
9999 9999
002-B00273-001
R0.00
9999 9999
002-B00278-001-1
R0.00
BAARTMAN
01/01/1989
2 64
002-B00202-001
R6.00
BACKSTROO
01/01/1989
1 21
002-B00203-001
R3.00
BADENHORST
01/11/2010
148 6774
002-B00204-001
R444.00
BAILIE
01/01/1989
1 58
002-B00205-001
R3.00
BAIN
01/01/1989
1 52
002-B00206-001
R3.00
BAIRD
01/01/1989
2 96
002-B00207-001
R6.00
BAKER
01/01/1989
1 34
002-B00208-001
R3.00
BAKKER
01/01/1989
1 43
002-B00209-001
R3.00
01/01/1989
2 100
002-B00210-001
R6.00
BALIE
01/01/1989
3 131
002-B00211-001
R9.00
BALLANTYNE
01/01/1989
2 78
002-B00212-001
R6.00
BALLOT
01/01/1989
1 39
002-B00213-001
R3.00
BALT
01/01/1989
1 22
002-B00214-001
R3.00
BAM
01/01/1989
3 142
002-B00215-001
R9.00
BAMBERGER
01/01/1989
2 83
002-B00216-001
R6.00
BANCE
01/01/1989
1 47
002-B00217-001
R3.00
BANTAM
01/01/1989
1 32
002-B00218-001
R3.00
BANTJES
01/01/1989
2 65
002-B00219-001
R6.00
BARBIER
01/01/1989
1 33
002-B00220-001
R3.00
BARCHFELD
01/01/1989
1 32
002-B00221-001
R3.00
01/01/1989
1 23
002-B00222-001
R3.00
BARENDS
01/01/1989
3 165
002-B00223-001
R9.00
BARKER
01/01/1989
2 96
002-B00224-001
R6.00
01/01/1989
5 289
002-B00225-001
R15.00
BARNARD
01/01/2011
52 2572
002-B00226-001
R156.00
9999 9999
002-B00292-001
R0.00
9999 9999
002-B00307-001
R0.00
9999 9999
002-B00312-001
R0.00
9999 9999
002-B00340-001
R0.00
BARRIE
01/01/1989
1 32
002-B00227-001
R3.00
01/01/1989
1 25
002-B00228-001
R3.00